วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ( เวลา ๑๑.๐๐ น.) นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปอแดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีนักเรียนในปัจจุบัน จำนวน ๕ คน เป็นโรงเรียนที่มีการบริหารการจัดการศึกษาโดยการเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านป่าหนาม อำเภอแคนดง    
       
         
         
    ข้อมูล : ณัฐกิตติ์  ขุมทอง นักประชาสัมพันธ์  @ประถมบุรีรัมย์ เขต 4