วันนี้(3 กรกฎาคม 2558) เวลา 09.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานเปิดอบรม โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เข้าค่ายนักเรียนแกนนำโรงเรียนขยายโอกาส (ผู้ช่วยครูดูแลเพื่อน) ณ ค่ายลูกเสือศูนย์พอเพียงเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนทศพรวิทยา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายมาโนช ติณนรเศรษฐ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาให้มีสิทธิภาพมายิ่งขึ้น และเพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถเป็นผู้นำ เป็นผู้ช่วยครู ดูแลเพื่อนในสถานศึกษา ให้เป็นไปในทิศทางแนวเดียวกัน

ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้นำนักเรียน (ประธานนักเรียนและเลขานุการ) ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 54 โรง ๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 108 คน ระยะเวลาการเข้าค่าย 2 วัน 1คืน

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสพฐ. ได้ประกาศให้ปีการศึกษา 2557-2558 เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้นำนโยบายดังกล่าวมากำหนดเป็นแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ และจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างเครือข่ายให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความเข้มแข็ง และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในสถานศึกษา (ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประธานในพิธีเปิดอบรม 

การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ขอขอบคุณ สพฐ. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 54 โรง โรงเรียนทศวิทยา ให้ความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกในการเข้าค่าย 1 คืน 2 วัน สพม.32  และวิทยาลัยการอาชีพสตึก ให้ความอนุเคราะห์วิทยากร  ตลอดคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ขอขอบคุณ นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ รองผอ.สพป.บร.4 นายสุรัตน์ เสาร์แก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะครูในโรงเรียนขยายโอกาสที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในครั้งนี้

หลังเสร็จสิ้นการอบรมแล้ว นักเรียนแกนนำจะได้นำความรู้จาการเข้าค่ายในครั้งนี้ ไปทำหน้าที่ผู้ช่วยครูแลเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนต่อไป

 

แบ่งปัน : |ภาพชุดที่ 1| |ภาพชุดที่ 2|

 

ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/ศิริพงษ์ สิมสีดา

   
         
         
     นายมาโนช ติณนรเศรษฐ์  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงานโครงการ    
         
    ดร.ถาวร พอสม ศึกษานิเทศก์  วิทยากร    
         
    อ.ถิร บุญศักดาพร สพม.32 วิทยากร    
         
         
         
    อ.อภิญญา  แก้วไธสง และ อ.สุมาลี ธรรมรักษา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง วิทยากร    
         
    อ.ศิริพงษ์  สิมสีดา โรงเรียนบ้านกระทุ่ม วิทยากร    
       
    อ.เบญจวรรณ  อุไรรัตน์ ผอ.โรงเรียนบ้านสระกุด วิทยากร    
       
    คุณพนิดา  สังสีแก้ว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ    
         
         
    อ.พจนพร ทิพเนตร โรงเรียนวัดสระจันทร์ วิทยากร