วันนี้ (วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558) นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีผู้สมัครสอบคัดเลือกใน 7 กลุ่มสาขาวิชาเอก รวมทั้งสิ้น 16 คน มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 15 คน ดังนี้

       - ภาษาไทย 2 คน

       - คณิตศาสตร์ 1 คน

       - วิทยาศาสตร์ 3 คน

       - ภาษาอังกฤษ ขาดสอบ

       - สังคมศึกษา 2 คน

       - คอมพิวเตอร์ 6 คน

       - ปฐมวัย 1 คน

ดำเนินการสอบ 3วัน คือ

       - วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 สอบภาค ก. ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

       - วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 สอบภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

       - วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 สอบภาค ค. การสัมภาษณ์

สำนักงานเขต ฯ จะประกาศรายชื่อผู้ทีผ่านการคัดเลือกเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนในแต่ละภาคที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย และใช้บัญชีไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก หลังจากนั้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการให้มีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ในการสอบครั้งนี้ ได้มีคณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 2 ท่าน มาร่วมดำเนินงาน เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์และยุติธรรม

 

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกศึกษานิเทศก์ในสังกัด ได้ประชุมคณะกรรมการและตรวจเยี่ยมการสอบ ซึ่งเป็นการสอบวันที่ 2 เป็นการสอบภาค ข.ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ซึ่งมี 2 วิชา คือ

       - เวลา 9.30 น.- 11.30 น. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา

       - เวลา 13.30 น. - 15.30 น. ความรู้ความสามารถในเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้เตรียมทำการสอบในภาค ค. (โดยการสัมภาษณ์) จากผู้สมัคร 7 กลุ่มวิชาเอก จำนวน 16 คน วันนี้มาทำการสอบจำนวน 15 คน ขาดสอบ 1 คน สอบ ณ ห้องประชุม AOC อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เริ่มทำการสอบตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 

ข่าวภาพ :  นัฐกิตติ์  ขุมทอง  นักประชาสัมพันธ์

               @ประถม บุรีรัมย์ เขต 4 @อุบล ไชยชนะวงศ์

   
     ภาพประกอบเพิ่มเติม