วันนี้(3 มิถุนายน 2558) นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายเสถียร วินไธสง ประธานคณะกรรมการดำเนินงานกล่าวรายงาน

       • โดยมีวัตถประสงค์ของการฝึกอบรมฯ  1) เพื่อให้ลูกเสือผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึงภัยอันตรายและความเสี่ยงต่อยาเสพติด 2) เพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับพิษภัยและบทลงโทษของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะชีวิตของลูกเสือในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และ 4) เพื่อจะฝึกหัดเยาวชนเป็นผู้ประพฤติ และเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองในอนาคต ลูกเสือ-เนตรนารี ที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 48 คน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ และโรงเรียนบ้านทองหลาง

 

       วิทยากรฝึกอบรมเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ เทศบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง และ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ที่สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่ง

       • จากการที่รัฐบาลมีนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ โดยกำหนดยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในปี พ.ศ .2558 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เน้นการเสริมระบบป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ระดับขยายโอกาสทางการศึกษาและมัธยมศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ และให้ทุกภาคส่วนบูรณาการแผนงานและกลไกการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ มีความสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจ เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจริงและต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหายาเสพติดให้ได้ผลต่อไป

       • ลที่คาดว่าจะได้รับจาการฝึกอบรมในครั้งนี้ ลูกเสือ-เนตรนารีที่ผ่านการอบรมมีพัฒนาการที่ดีทางด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภาวะการณ์ความเป็นผู้นำ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดมีแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง และขยายผลเครือข่ายร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

       • การฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด เป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้กระบวนการลูกเสือ เป็นภารกิจหลักและสำคัญที่จะดำเนิน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยกิจกรรมที่จะช่วยให้นักเรียนมีความรู้ เสริมสร้างจิตสำนึก พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน เพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ลดอัตราการออกกลางคัน เพื่อให้เยาวชนเป็นคนที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป.../

สไลด์ภาพกิจกรรม

แบ่งปัน :  |ภาพกิจกรรมชมรมครูไอซีที|
ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/อ.ชิตษณุ จีระออน