วันที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 และนายปิยเชษฐ์ จันภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ได้เดินทางมามอบนโยบายสู่การปฏิบัติให้กับครูอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
พร้อมคณะ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่มี นายไพฑูรย์ ยุทธเสรี นายเล็ง พยุงแสนกุล นายประยูร จันทร์โสดา นายวิวัฒน์ บุญครอบ และนายสุนทร ไชยสุริยวิรัตน์ มาพบปะเพื่อนครู ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร ได้รับการต้อนรับจาก นายสิทธิพร ธรรมรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรและคณะครูเป็นอย่างดี โดยนโยบายสำคัญๆ ที่ต้องนำสู่การปฏิบัติในปีการศึกษานี้ได้แก่
- การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ในปีการศึกษา 2558 เริ่มจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ อย่างเป็นรูปธรรม สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่ ได้จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ ICT เพื่อใช้เรียน DLIT
- การพัฒนาครูแบบ TEPE Online เป็นโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน ผู้บริหารและครู ควรสมัครเข้าเรียน/อบรมด้วยตนเอง เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ วิทยฐานะ
- กิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ สพฐ.มีนโยบาย ปีการศึกษา 2558 จะต้องพลิกโฉมโรงเรียน ป. 1 อ่านออกเขียนได้ภายใน 1 ปี และมีมาตรฐานประเมินผลให้เป็นรูปธรรม ให้บูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบ BBL กับ โรงเรียนวิถีพุทธ
- โรงเรียนวิถีพุทธ ให้ทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ จะต้องนำแนวทาง 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ สู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม จะมีการประกวดโรงเรียนวิถีพุทธ (ขนาดใหญ่-กลาง-เล็ก) โดยมีการคัดเลือกระดับกลุ่มโรงเรียน-อำเภอและระดับเขตพื้นที่มีรางวัลให้
- การท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับยกผลสัมฤทธิ์และก้าวสู่ประชาคมอาเซียนจะมีการประกวดแข่งขันระดับ ป.1-3, ป.4-6 และ ม.1-3
- การแข่งขันกีฬา-กรีฑา ระดับสำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในปีนี้กำหนดแข่งขันในเดือนสิงหาคม 2558 ให้เสร็จสิ้น