กลุ่มโรงเรียนบ้านใหม่ไชยพจน์ 1 ได้จัดกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐานและกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 22-23 มกราคม 2559 ที่ โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ ได้รับเกียรติจากท่านศักดา  จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ทำคะแนนได้สูงสุด  โดยกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐานนั้นเป็นการประชุมปฏิบัติการให้ครูวิชาการทุกโรงเรียนมาร่วมกันวิเคราะห์เลือกข้อสอบรายมาตรฐานตามโครงสร้างข้อสอบที่จะสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก แล้วจัดทำเป็นไฟล์นำเสนอ เป็น PowerPoint ให้ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นำไปใช้ติวเข้มนักเรียนพร้อมกันนี้ ศน.เรณู เลื่อยไธสง ศน.วริศรา  มนูขจร และ ศน.อุเทน คำสิงห์นอก ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูวิชาการ ส่วนกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษนั้นได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) เพื่อติวเข้มวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนจาก 10 โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบ้านใหม่ไชยพจน์ 1 รวม 150 คน ผลการดำเนินงานทำให้ทุกโรงเรียนได้สื่อนวัตกรรมที่จะไปใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็นรูปธรรม