เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 นายมงคล  ฤทธิรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางเรณู  เลื่อยไธสง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 ห้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ DLIT กลุ่มโรงเรียนบ้านใหม่ไชยพจน์ 1  นายสุรพล  แสนลี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุนทร ประธานกลุ่มฯ ผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี โดยฝ่ายวิชาการกลุ่มโรงเรียนบ้านใหม่ไชยพจน์ 1 เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่สำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อขยายผลการอบรมฯ ไปยังครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนบ้านใหม่ไชยพจน์ 1 เพื่อครูผู้สอนจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเรียนการสอน และจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียน มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อไป 
  

          ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีเนื้อหาหลักสูตร การใช้ DLITสำหรับครูในศตวรรษที่ 21 / Google for Education  / TEPE Online  และการสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Proshow  Producer ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และครูประจำชั้นประถมศึกษา ปีที่  6 จาก 11 โรงเรียน จำนวน 30 คน การอบรมครั้งนี้ใช้เวลา 1 วันได้รับการสนับสนุนงบประมาณการลงทะเบียนของผู้เข้ารับการอบรม จำนวน  3,000 บาท ได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรจากชมรมครูไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4  และ โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์  ที่อนุเคราะห์สถานที่ในครั้งนี้  
 

  

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://goo.gl/S72Hmz