กลุ่มโรงเรียนบ้านใหม่ไชยพจน์1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยเชิญคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน ครูวิชาการ ครูแกนนำกลุ่มสาระการเรียนรู้และครูประจำชั้น ป.6 และ ม.3  รวม 52 คน ร่วมกันจัดทำแนวข้อสอบจากการวิเคราะห์ Test blueprint 2559
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) มีกิจกรรมสำคัญดังนี้
เวลา 09.00 น. แนวข้อสอบอัตนัยเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติ โดย ศน.เรณู  เลื่อยไธสง,ครูพรทิพย์ ไชยสุริยวิรัตน์และครูพจนพร  ทิพย์เนตร
เวลา 11.00 น. พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดย  นายเรืองเดช  ทองศรี  รองผอ.สพป.บุรีรัมย์เขต 4
เวลา 13.00 น. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดย นายทานิน  จันทะขาล ผอ.รร.วัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)
เวลา 15.30 น. แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและพิธีปิด โดย นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผอ.สพป.บุรีรัมย์เขต 4