วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เวลา ๑๓.๐๐ น.) นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ได้ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในเขตอำเภอแคนดง จำนวน ๒๐ โรงเรียน จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๘๕ คน ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลแคนดง เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมครั้งนี้ นายไพฑูรย์ ยุทธเสรี ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ (อ.ก.ค.ศ.)พร้อมด้วยคณะกรรมการ ฯ และนายสงัด ชนะชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน สก.สค.จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมพบปะ ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจงานต่อผู้เข้าประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์อันดี ต่อไป

 

ข้อมูล : นัฐกิตติ์ ขุมทอง นักประชาสัมพันธ์ @ประถมบุรีรัมย์ เขต 4