วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน เฉลิมพระเกียรติ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา อำเภอแคนดง ณ วัดป่าธรรมทัสสี บ้านนาลาว ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนางสาวทัศพร ปูมสีดา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน จำนวน ๙๘ คน เข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรม เป็นเวลา ๓ วัน ๒ คืน เพื่อเป็นการพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมของครู นักเรียน ตามหลักโรงเรียนวิธีพุทธ สืบไป

   
         
         
         
       
       
    ข้อมูล : ณัฐกิตติ์  ขุมทอง นักประชาสัมพันธ์  @ประถมบุรีรัมย์ เขต 4