วันนี้ (วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘) ในภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย การบริหารจัดการศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาในเขตอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ หอประชุมโ์รงเรียนวัดสิริมงคล พร้อมกันนั้นในการประชุมครั้งนี้ นายไพฑูรย์ ยุทธเสรี ประธาน อ.ก.ค.ศ. และคณะ ฯ นายเล็ง พยุงแสนกุล เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ได้พบปะกับพี่น้องครู อีกด้วย

 

   
     
     
     
     

 

 

ข้อมูล :  @ประถมบุรีรัมย์ เขตสี่ /นัฐกิตติ์ ขุมทอง นักประชาสัมพันธ์