วันนี้ (๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษา ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาเขตอำเภอพุทไธสง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มอีก ๕ % ทุกโรงเรียน ทั้งการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) การใช้นวัตกรรมบันได ๙ ขั้น เพื่อแก้ปัญหารอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ BBL ควบคู่กับหลักโรงเรียนวิถีพุทธ ๒๙ ประการ เพื่อเป็นการสนองตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน " ปี ๒๕๕๘ ต้องเป็นปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ " ณ หอประชุมโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดหงษ์ อำเภอพุทไธสง

 


      พร้อมกันนั้นในการประชุมครั้งนี้ นายไพฑูรย์ ยุทธเสรี ประธาน อ.ก.ค.ศ. และคณะได้พบปะกับพี่น้องครู อีกด้วย.../

 

 

 

   
   
     

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล :  @ประถมบุรีรัมย์ เขตสี่  โดย ณัฐกิตติ์ ขุมทอง นักประชาสัมพันธ์