คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการเด็กไทยแก้มใส จังหวัดบุรีรัมย์ ณ โรงเรียนบ้านข่อย ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการเด็กไทยแก้มใส จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย นางสุดาพร หงษ์นคร นักวิชาการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นางวิไลพร คลีกร นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.บุรีรัมย์ และ นางสาวศรีอัมพร เมฆหมอก พยาบาลวิชาชีพ รพ.นางรอง ได้มานิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการเด็กไทยแก้มใส ที่โรงเรียนบ้านข่อย อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการต้อนรับของผู้บริหาร คณะครู นักเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน

      โรงเรียนบ้าสข่อยได้เข้าร่วมโครงการและดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2557 ตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการน้อมนำองค์ความรู้และรูปแบบที่ดีด้านการจัดการอาหาร โภชนาการ และสุขภาพนักเรียนอย่างครบวงจรสู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียนและชุมชน ครอบคลุม 8 องค์ประกอบที่เชื่อมโยงและหนุนเสริมกัน ได้แก่ 1) เกษตรในโรงเรียน 2) สหกรณ์นักเรียน 3) การจัดบริการอาหาร 4) การติดตามภาวะโภชนาการและสมรรถภาพทางกาย 5) การพัฒนาสุขนิสัยนักเรียน 6) การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 7) การจัดบริการสุขภาพ และ 8) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เกษตร โภชนาการ และสุขภาพ
 
   ข่าว/ภาพ :  ปรัชญา พลพุฒินันท์ โรงเรียนวัดโพธฺ์