วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 1 ประจำปีการศึกษา 2559 การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 1 ได้จัดเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 
     1. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง 
     2. เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
     3. เพื่อให้นักเรียนหันมาสนใจการกีฬา 
     4. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ 
     5. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
ซึ่งการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ประกอบด้วยโรงเรียนในกลุ่มพุทไธสง 1 จำนวน 10 โรงเรียน คือ 
     1.โรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) 
     2.โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 
     3.โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) 
     4.โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ 
     5.โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 
     6.โรงเรียนบ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ) 
     7.โรงเรียนบ้านคูณสระแก้วฯ 
     8.โรงเรียนวัดสระบัว 
     9.โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 
    10.โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 

     กีฬาที่จัดให้มีการแข่งขันคือ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปัคตะกร้อ แฮนด์บอล กรีฑา และ เปตอง ขอขอบคุณแขกผู้เกียรติทุกท่าน/ตัวแทน จากหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน อาทิ นายกเทศบาลตำบลพุทไธสง, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธง,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแวง,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า และผู้ปกครอง เป็นจำนวนมาก ตลอดจนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ขอขอบคุณโรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์และโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ ที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน

ข้อมูล/ภาพ :  @ดำรง นามประกอบ