วันนี้(20 สิงหาคม 2559) นายสมชาย อังกุละศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฏร์บำรุง) กลุ่มโรงเรียนสตึก 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ DLIT  นายอเนก ชาวไธสง กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อขยายผลการอบรมฯ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 2) เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้และทักษะในการประยุกต์นำศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

       ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 18 คน จาก 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองเกาะฯ โรงเรียนบ้านคูขาดและโรงเรียนบ้านโคกเมือง คณะวิทยากร จำนวน 3 คน ซึ่งเป็นวิทยากรหลัก (Smarts Trainer) โครงการ DLIT ประกอบด้วย 1. ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 2. นายแสงชัย อธิพัฒน์พลากร โรงเรียนบ้านหนองม่วง และ 3. นายชิตษณุ จีระออน โรงเรียนบ้านหนองแวง ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ จากโรงเรียนบ้านหนองเกาะ ฯหลักสูตรการอบรม กำหนด 1 วัน โดยการประยุกต์และปรับแนวทางการขยายผลโครงการ DLIT 

       สืบเนื่องจากสพฐ. ได้ขับเคลื่อนให้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ประกอบด้วยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้อบรมปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมา ให้กับทุกโรงเรียนในสังกัดและดำเนินการขยายผลต่อไป  

 

ข่าว:  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ภาพ :   โรงเรียนบ้านหนองเกาะฯ