วันนี้(22 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น.) นายสมชาย อังกุละศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกาะฯ ประธานชมรมผู้บริหารอำเภอสตึก สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 และนายสิทธิชัย สิทธิจินดา ประธานชมรมครูอำเภอสตึก พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารชมรมทั้งสองชมรม ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประชุมวางแผนการจัดงานเกษียณอายุราชการ ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 (เฉพาะอำเภอสตึก) ณ ห้องประชุมศูนย์บริการการศึกษา (One Stop Service) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

       ในปีงบประมาณ 2559 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 28 ราย มติที่ชุมสรุปได้ดังนี้

     - วันเวลาในการจัดงาน วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559
     - สถานที่จัดงาน โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)
     - อาหารโต๊ะจีน-เครื่องดื่ม (2000 บาท) ร้านสรนันท์โอชา
     - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ายฉากเวที เครื่องเสียง จัดทำพานบายศรี จัดหาของที่ระลึก จัดหาช่อดอกไม้ น้ำดื่ม จัดรายการแสดง บันทึกภาพและจัดทำวีดิทัศน์ เชิญแขกมาร่วมงาน

       การจัดงานแสดงมุทิตาจิตในครั้งที่ทางชมรมผู้บริหารอำเภอสตึก-ชมรมครูสตึก ได้เรียนเชิญข้าราชการในสังกัดสพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ที่เคยปฏิบัติงานในพื้นที่ของอำเภอสตึก ประกอบด้วย 1) นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 2) ดร.ถาวร พอสม ศึกษานิเทศก์ และ 3) นายมงคล ฤทธิรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

 

ข่าว :  ประยูร  ยะปะตัง /ภาพ :  มนทิรา  รุจิราพิพัฒน์

 

 

 ที่            ชื่อ-สกุล          ตำแหน่ง/โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน    
  1  นายเผชิญ  อินทะกนก                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระกอไทร     สตึก1            
  2  นางสมชิด  เวศสุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านสระกอไทร สตึก 1
  3  นายนุกูล  เวศสุวรรณ์ ผู้อำวยการ โรงเรียนบ้านคูขาด สตึก 1
  4  นางพูนพร  ศรีสุริยสุข ครู โรงเรียนบ้านคูขาด สตึก 1
  5  นายบุญตา  ตีประเคน นักการ โรงเรียนบ้านคูขาด สตึก 1
  6  นางประเสริฐ  สารสุข ครู โรงเรียนอนุบาลสตึก สตึก 1
  7  นางบุญส่ง  ฉัตรทอง ครู โรงเรียนบ้านดงยายเภา สตึก 1
  8  นางวัชรา  วงศ์วัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านสตึก สตึก 1
  9  นางทิวาพร  หันตุลา ครู โรงเรียนบ้านยางน้ำใส สตึก 1
10  นางสุจิตรา  บุตรวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)           สตึก 1
11  นางจันทรเพ็ญ  อุ่นจางวาง ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า สตึก 1
12  นายภูษิต  บุญอิ้ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนค้า สตึก 2
13 นายสมพงษ์ อาจเดช  ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโคกเมือง สตึก 2
14  นางสุจิตรา  วรเนตรสุทธิกุล ครู โรงเรียนบ้านโนนยาง สตึก 2
15  นายภักดี  จันทร์คง ครู โรงเรียนบ้านท่าเรือ สตึก 2
16  นายดิเรก  ลิมาภิรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านกระทุ่ม สตึก 3
17  นางกัณฑ์หา กระมล ครู โรงเรียนบ้านนาลาว สตึก 3
18  นางคำตา  เพ็ชรศรี ครู โรงเรียนบ้านจะหลวย สตึก 3
19  นางนิตยาพร  ศรีประดู่ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ สตึก 3
20  นายสี  ไชยฉลาด นักการ โรงเรียนบ้านขาม สตึก 3
21  นายชวลิต  จิตไทย ครู โรงเรียนบ้านหนองแคน สตึก 4
22  นายประสงค์  อาจหาญ ครู โรงเรียนบ้านหนองดุม สตึก 4
23  นายวิเชียร  มหามาตร ครู โรงเรียนบ้านหนองดุม สตึก 4
24  นายประสาน จันทเมนชัย ครู โรงเรียนบ้านหนองนกเรียน สตึก 4
25  นายสำรวย อัครราช ครู โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน สตึก 4
26  นายวัฒนา  กายแก้ว ครู โรงเรียนบ้านตามา สตึก 6
27 นางวิมาลี จีระออน  ครู โรงเรียนบ้านชุมแสง สตึก 6
28  นางเบญจมาศ  กายแก้ว ครู โรงเรียนบ้านชุมแสง สตึก 6
29  นายวิบูลย์ศักดิ์  พระภูจำนงค์ รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
30  นายมงคล  ฤทธิรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
31  ดร.ถาวร  พอสม ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4