วันนี้(26 สิงหาคม2559) ชมรมลูกจ้างอำเภอสตึก สพป.บุรีรัมย์ จัดแสดงมุทิตาจิตให้กับลูกจ้างที่เกษึยณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน  2 รายคือ นายบุญตา  ตีประเคน นักการ โรงเรียนบ้านคูขาดและนายสี  ไชยฉลาด นักการโรงเรียนบ้านขาม ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของผอ.นุกูล  เวศสุวรรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูขาด

       ก่อนเริ่มพิธีบายศรีสู่ขวัญ  นายวิบูลย์ศักดิ์  พระภูจำนงค์ รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 และนายสุรัตน์  เสาร์แก้ว ผอ.กลุ่มบริหารง่านบุคคล ได้พูดคุยพบปะกับกลุ่มลูกจ้าง (ประจำ-ชั่วคราว) เพื่อชี้แจง ให้ข้อคิดในการปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้าในสายงานลูกจ้าง ตลอดจน การขับเคลื่อนยกระดับการบริหารจัดการ ของกลุ่มลูกจ้างในการเลือกคณะกรรมการบริหารงานชุดใหม่ และการศึกษาดูงานยังแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

       ขอขอบคุณผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานแสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้ และ ผอ.นุกูล เวศสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูขาด ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดงานตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับลูกจ้างประจำที่สามารถนำไปประยุกต์และดัดแปลงในสถานศึกษาต่อไป

 

ข่าว :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ภาพ : นายทองคำ  จารุวงศ์