วันนี้(6 มิถุนายน 2561) กลุ่มโรงเรียน สตึก 6  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์  โดยมีนายอรรถพล สระสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ประธานกลุ่ม สตึก 6 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และนายชวลิต ชูทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมแสง หัวหน้างานบริหารบุคคล กลุ่มสตึก 6 กล่าวรายงานการดำเนินงาน

การจัดฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ตรวจกิจการลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์ มาเป็นวิทยากรให้การอบรม โดยมีผู้กำกับลูกเสือ และรองผู้กำกับลูกเสือจากทุกโรงเรียนในกลุ่ม สตึก 6 จำนวน 165 คน เข้ารับการฝึกอบรม

การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างความรู้ ความเข้าใจในการแต่งเครื่องแบบลูกเสือของผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือในโรงเรียน (2) สร้างความรู้ ความเข้าใจในการเปิด-ปิด กองลูกเสือสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ภาคเช้าให้ความรู้ด้านวิชาการ ภาคบ่ายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติภาคสนาม

 

ภาพ/ประชาสัมพันธ์:มานิต กีรตินิตยา

 

ภาพกิจกรรม