วันนี้ (29 มิถุนายน 2561) เวลา 10.00 น. นายบุญชู แถวนาชุม ประธานกลุ่มโรงเรียนสตึก 5 เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามลูกเสือ ประจำปี 2561 สังกัดกลุ่มร.ร.สตึก 5 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ต.ทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายประชุม อยู่เกาะ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองยางหนองจาน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 5 กล่าวรายงาน

ด้วยในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันที่สำคัญยิ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

ในส่วนของกลุ่มโรงเรียนสตึก 5 ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตน และสวนสนามลูกเสือประจำปี 2561 มีลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้าร่วมพิธีทั้งสิ้น จำนวน 480 คน จำนวน 7 โรงเรียน และ 1 สาขา ดังนี้
       1. โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
       2. โรงเรียนบ้าหนองแวง
       3. โรงเรียนบ้านกระสัง
       4. โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง
       5. โรงเรียนบ้านหญ้าคา
       6. โรงเรียนบ้าหนองยางหนองจาน
       7. โรงเรียนบ้านหนองครก
      8. โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สาขาบ้านโคกอะโตด

การดำเนินกิจกรรม กลุ่มโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และในโอกาสเดียวกันประธานในพิธีและคณะ ได้ตรวจกองกองลูกเสือ-เนตรนารีที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เสร็จขั้นตอนตามพิธี ลูกเสือ-เนตรนารีเดินทางกลับโรงเรียน 


ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ 


ลิงก์ภาพกิจกรรม/ 
วันสถาปาลูกเสือกลุ่มสตึก 5 (29 มิ.ย.61)


       https://photos.app.goo.gl/tqN5wVhbRV5iiGqu8
       https://photos.app.goo.gl/o8RQdDA23QHKkvx38

 

 นายบุญชู  แถวนาชุม ประธานกลุ่มโรงเรียนสตึก 5  ประธานในพิธี

  นายประชุม  อยู่เกาะ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มร.ร.สตึก 5  กล่าวรายงาน

  นายบัณฑิต  วงศาสนธิ์  ครู คศ.3 ร.ร.บ้านทุ่งวัง  หัวหน้าขบวนสวนสนาม

  

 


จดหมายข่าวออนไลน์
(ฉบับเต็ม)