วันนี้(1 กรกฎาคม 2561) กลุ่มโรงเรียนสตึก 2 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ประธานในพิธีได้รับเกียรติจากนายสุรพงษ์ สุวรรณ ประธานกลุ่มโรงเรียนสตึก 2 โดยมี นายสมภาร กุลสิงห์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป กล่าวรายงาน และ ว่าที่ร้อยตรี สุขสันต์ จวงพลงาม ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ เป็นผู้บังคับขบวนสวนสนาม

       ด้วยในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันที่สำคัญยิ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

       ในส่วนของกลุ่มโรงเรียนสตึก 2 ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตน และสวนสนามลูกเสือประจำปี 2561 มีลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้าร่วมพิธี ประกอบด้วยผู้กำกับ จำนวน 43 คน ลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 374 คน จำนวน 11 โรง ดังนี้
       1. โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก
       2. โรงเรียนบ้านโคกเมือง
       3. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
       4. โรงเรียนบ้านโนนค้อ
       5. โรงเรียนบ้านวัดบ้านพลับ
       6. โรงเรียนบ้านท่าเรือ
       7. โรงเรียนบ้าโนนธาตุ
       8. โรงเรียนบ้านสำโรงเรียนพิมาน
       9. โรงเรียนบ้านท่าม่วง
     10. โรงเรียนบ้านโนนยาง
      11. โรงเรียนบ้านยางน้ำใส กลุ่มโรงเรียนสตึก 1*

       การดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) กลุ่มโรงเรียนสตึก 2 ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา มีความเจริญก้าวหน้าตามลำดับ ดังนี้ 1) ให้มีการจัดการเรียนกิจกรรมลูกเสือเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร 2) จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ 3) สนับสนุนส่งเสริมบุคลากรทางศึกษาเข้ารับการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4) นำกองลูกเสือกลุ่มโรงเรียนสตึก 2 ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน และ 5) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ลูกเสือ เนตรนารี ประกวดแข่งขันทักษะทางลูกเสือ จนมีผลงานดีเดนที่เป็นที่ยอมรับ อาทิ ได้รับรางวัลเหรียญเงินการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน สะกดรอยในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ได้เข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ประเภทกองลูกเสือเนตรนารีสามัญ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษาและชนะเลิศระดับจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา

       ในโอกาสเดียวกันทางกลุ่มโรงเรียนสตึก 2 ได้มอบเกียรติบัตร วุฒิบัตร เครื่องหมายเชิดชูเกียรติให้กับโรงเรียนที่ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือและผู้สนับสนุนกิจกรรมลูกเสือของกลุ่มโรงเรียนในครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ จนทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

 

ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ ประชาสัมพันธ์ ชมรมครูไอซีที สพป.บร.4
ข้อมูล : สุพรรณี ภูแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
ลิงก์ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/o3tGKir6isqEMb8K9

 

 

 นายสมภาร  กุลสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มโรงเรียนสตึก 2  กล่าวรายงานโครงการ

 นายสุรพงษ์  สวุรรณ  ประธานกลุ่มโรงเรียนสตึก 2  ประธานในพิธี

 ว่าที่ ร.ต.สุขสันต์  จวงพลงาม (ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์) ผู้บังคับขบวนสวนสนามลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


นางสาวสุพรรณี ภูแก้ว  ครู ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์ พิธีกรในการจัดกิจกรรมทบทวนฯ


คณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนสตึก 2 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

จดหมายข่าวออนไลน์