สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
เพื่อเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา
ด้านวิชาการ


 
ชื่อ                                นางสุภาพ กันยายน

ตำแหน่ง                        ครูผู้สอน วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด                            โรงเรียนบ้านละกอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
                                    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทร.089-846-0768
รับเงินเดือน                    ในอันดับ คศ.3 ขั้น 34,470 บาท
ได้รับรางวัล                   เหรียญทอง ด้านวิชาการยอดเยี่ยม ระดับประเทศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ                                   นางสุภาพ กันยายน
วัน/เดือน/ปี                       เกิด วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2511 อายุ 47 ปี
วุฒิการศึกษา                    ปริญญาตรี วิชาเอก การศึกษาปฐมวัย จาก วิทยาลัยครูกาญจนบุรี
                                       ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ตำแหน่ง                           ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ชื่อสถานศึกษา                  โรงเรียนบ้านละกอ
ที่ตั้ง                                121 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์                   31150 โทร 044-630335
สังกัด                               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
                                       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                       กระทรวงศึกษาธิการ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน     21 ปี

 

 ดาวน์โหลดรายละเอียด...
         • เอกสารรายงานชุดที่ 1  [ขนาดไฟล์ 9.50 MB.]