คุณครูสุวรรณี ชิณภา - รางวัลคุรุสดุดี (ผูู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา)
                                                ประจำปี 2558 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 (สายผู้สอน)ชื่อ                                   นางสุวรรณี ชิณภา
วัน/เดือน/ปี เกิด                 วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2507 อายุ 50 ปี
วุฒิการศึกษา                     ปริญญาตรี วิชาเอก เกษตรศาสตร์ จาก วิทยาลัยครูบุรีรัมย์
ปริญญาโท                        การบริหารการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ตำแหน่ง                            ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ชื่อสถานศึกษา                   โรงเรียนบ้านละกอ
ที่ตั้ง 112                           หมู่ที่ 6 ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
                                        รหัสไปรษณีย์ 31150 โทร -
สังกัด                               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
                                        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  27 ปี 8 เดือน 30 วัน

 

 

ดาวน์โหลดรายละเอียด...
       • เอกสารรายงานชุดที่ 1   [ขนาดไฟล์ 10.16 MB.]
       • เอกสารรายงานชุดที่ 2  [ขนาดไฟล์ 270 KB.]