ชื่อ - สกุล                                           นางนิตติยา  ปรึกไธสง

 วัน/เดือน/ปีเกิด                                   วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2505 อายุ  52 ปี 9 เดือน

 วุฒิการศึกษา                                     ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา

                                                           จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 ตำแหน่ง                                             ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงาน                  โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล)

ที่ตั้ง                                                     เลขที่ 542 หมู่ที่ 1 ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง 

                                                            จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0 - 4468 - 9018

สังกัด                                                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน                       23 ปี 10 เดือน 7 วัน