รับรางวัลครูดีในดวงใจ  จาก รัฐมนตรีว่างการกระทรวงศึกษาธิการ  นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ ณ หอประชุมคุรุสภา

รับรางวัลคุรุสดุดี(สายปฏิบัติการสอน)  จาก รัฐมนตรีว่างการกระทรวงศึกษาธิการ  นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ ณ หอประชุมคุรุสภา 

 

ชื่อ นางจุไรรัตน์ จันทะขาล
วัน/เดือน/ปี เกิด วันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2519 อายุ 41 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (คุรุทายาทรุ่นที่ 8) วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย (เกียรตินิยม)
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)
ที่ตั้ง เลขที่ 84 หมู่ที่ 4 ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ 31120 โทร 044-119249
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 19 ปี 2 เดือน 5 วัน

รางวัลที่ได้รับ
1.  ครูดีในดวงใจ
2.  คุรุสดุดี (สายปฏิบัติการสอน)

 
  แหล่งข้อมูล  :  แผ่นพับแนะนำครูดีเด่น (จุไรรัตน์  จันทะขาล)
ดาวน์โหลด :  |แผ่นพับคุรุสดุดี| |แผ่นพับครูดีในดวงใจ|