ตามที่สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ-เนตรนารี (กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี) ประจำปีการศึกษา 2561 ดำเนินการประกวดแข่งในระดับสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ตัวแทนที่ชนะเลิศ ประกวดแข่งขันในระดับจังหวัด โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการประกวดแข่ง่ขันในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ สนามกีฬา อบจ.บุรีรัมย์ (เขากระโดงสเตเดียม) ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.ศธจ.บุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดแข่งขันในครั้งนี้ โดยมีกองลูกเสือสามัญ จำนวน 4 กอง กองเนตานารีสามัญ 4 กอง ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 3 กอง เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 4 กอง รวมทั้งสิ้น 15 กอง

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กลุ่มโรงเรียนสตึก 2 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ซึ่งเป็นตัวแทน กองเนตรนารีสามัญ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 และคะแนนรวมเป็นลำดับที่ 2 จาก 15 กอง โดยมีกองลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนวัดบ้านกระชาย สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ซึ่งมีนายวิรัตน์  พรมพิลา เป็นผู้บริหารโรงเรียน ได้คะแนนรวมเป็นลำดับที่ 1 ได้เป็นตัวแทน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเข้าร่วมประกวดระเบียบแถวในระดับประเทศต่อไป

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ของสพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เมื่อปีการศึกษา 2560 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สุขสันต์ จวงพลงาม เป็นผู้บริหารโรงเรียน และครูและบุคลากรในในโรงเรียนที่ร่วมกับขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือทั้งระบบ ตลอดจนคณะวิทยากรลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.บร.4 ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาตลอด ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม สนองต่อนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูล/ภาพ : เพจ@Supunnee Phukaew
ผู้เขียน : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ เว็บมาสเตอร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : http://www.br4.go.th/news_menu/letter_menu/brr4new_link/823-tigerrow61.html