โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นำโดย นายทานิน จันทะขาล ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาบูรณาการบริหารจัดการในสถานศึกษา โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน โดยได้แบ่งพื้นที่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติอย่างเป็นระบบครบถ้วนทุกกระบวนการ มีการแบ่งกลุ่มดำเนินงาน ในการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ การเลี้ยงปลา การปลูกกล้วย ไม้ผล และพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ มีกองทุนหมุนเวียนโดยผ่านกิจกรรมโรงเรียนธนาคารสู่โครงการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน มีการนำโปรแกรม Thai school lunch มาใช้ในการจัดทำสำรรับอาหาร ทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันมีคุณค่าครบทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ

ถึงแม้ว่า จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก แต่ก็สามารถดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน เห็นได้จากกิจกรรมปลูกข้าวปลูกปัญญาตามวิถีไทย ก่อให้เกิดกองทุนข้าวเปลือกเพื่อโครงการอาหารกลางวันที่ยั่งยืน ผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดวนาสันต์ฯได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงขนาดเล็กที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ และในปีการศึกษา 2560 ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบโครงการอาหารกลางวันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก 

ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการอาหารกลางน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยให้มีสุขภาพร่างกายทีแข็งแรงส่งผลต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป
รายละเอียดข้อมูล เว็บไซต์โรงเรียน : www.wanasan.ac.th

 


ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ภาพ : Line @Thepthanin

 

 

 

 


บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดวนาสันต์ฯ