วันนี้(16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น.) นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประชุมคณะทำงานปรับปรุงเว็บไซต์ ณ ห้องประชุม AOC สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ ประกอบด้วยคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายจัดหาโฮสติ้งและโดเมน ฝ่ายจัดสร้างเว็บไซต์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เว็บไซต์หลัก และเว็บไซต์กลุ่มงาน

      จากสภาพบริหารจัดการเว็บไซต์ ของสำนักงานเขตพื้นที่ฯและเว็บไซต์กลุ่มงาน ยังไม่ต่อเนื่องขาดความคล่องตัวของฝ่ายต่าง ๆ ที่ดำเนินการเขียนข่าวสาร นำเสนอข่าวสารต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ ตลอดจนเป็นช่องทางในการเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

       ผอ.ศักดา จันทร์ฝอย ได้ประชุมคณะทำงานให้แต่ละฝ่ายแสดงความคิดเห็น อภิปราย ให้ข้อเสนอแนะในการบริการจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยยึดแนวทางอริยสัจสี คำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

       ในช่วงนี้เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำลังออกแบบปรับปรุงระบบโดยใช้ เทคโนโลยีเว็บCMS ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถเยี่ยมชมผ่านสื่อ/อุปกรณ์รับได้หลากหลายทั้งแบบตั้งโต๊ะ โน๊ตบุ้ค แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน ที่มีความยืดหยุ่นต่อผู้ใช่ (Responsitive) ข้อมูลสารสนเทศบางส่วนอาจจะยังไม่มีและขาดความสมบูรณ์

       การขับเคลื่อนวางแผนคณะทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ เพื่อที่จะให้การบริหารจัดการเว็บไซต์ผ่านสื่อ/ช่องทางสื่อสารให้ครอบคลุม แต่ในขณะเดียวกันทาง สพป.บร.4 ได้ใช้โซเชียลมีเดีย (Social Media) อาทิ กลุ่มไลน์ต่าง ๆ เฟสบุ้ค เมล ทวิตเตอร์ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT : Distance Learning Information Technology)

 

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/ภาพ : อ.ชิตษณุ จีระออน

ลิงก์คำสั่่ง : http://gg.gg/3w30t