รองผู้ว่าฯ บุรีรัมย์นำส่วนราชการออกหน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” พร้อมนำหน่วยแพทย์ พอ.สว.ออกให้บริการประชาชน ในพื้นที่อำเภอคูเมือง

        เมื่อวานนี้(20 พ.ย.58) เวลา 09.30 น. นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำส่วนราชการระดับจังหวัด ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โรงเรียนบ้านหนองดุม หมู่ที่ 8 ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อให้ส่วนราชการในระดับจังหวัดนำงานในหน้าที่ ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เดินทางยากลำบาก เป็นการลดขั้นตอนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชกับหน่วยงานระดับจังหวัด โดยกิจกรรมการให้บริการประกอบไปด้วย การตรวจรักษาโรคทั่วไป การมอบเงินสงเคราะห์ และเครื่องอุปโภค-บริโภค ผ้าห่มให้แก่เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ นอกจากนั้นแล้วยังได้แจกจ่ายพันธุ์ปลา พันธุ์กล้าไม้ให้กับประชาชน มีการการนำบริการด้านเกษตรกรรม ปศุสัตว์ จำหน่ายและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าราคาประหยัด มีการให้บริการด้านแรงงาน และเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ประชาชนถึงพื้นที่ เป็นการกระตุ้นให้ส่วนราชการต่างๆได้เข้าศึกษาสภาพปัญหา และรับรู้ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

 

 

      พร้อมกันนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ยังได้ระดมทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ไปให้บริการด้านการรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม การแพทย์แผนไทย บริการให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และแพทย์ทางเลือกแก่ประชาชน แก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นการสานต่อปณิธาน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงพระราชทานทุนแรกเริ่มก่อตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือมูลนิธิ พอ.สว. เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารให้มีสุขภาพอนามัยและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประกอบด้วย อาสาสมัคร เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และบุคลากรอื่นๆ ตามความจำเป็น เดินทางไปยังหมู่บ้านที่มีสภาพทุรกันดาร ห่างไกลคมนาคม และไม่สามารถรับบริการจาก สถานพยาบาลได้สะดวก ให้การรักษาพยาบาล ป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นเหล่านั้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

 

 
  ข้อมูล :  @สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
            21 พฤศจิกายน เวลา 8:32 น. ·