ผู้บริหารจัดการเว็บไซต์ (Administrator)  
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4   

 

 

นายสนิท  เกไธสง
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ  
วุฒิการศึกษา : กศ.บ.(วิทยาศาสตร์) กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)
 สถานที่ทำงาน :  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
รักษาการในตำแหน่ง : ผอ.กลุ่มไอซีที
ติดต่อ :  Mail ;  xxxxThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Tel : 081-999-5948, 
Social Media : Facebook : @สนิท  Twitter : no   Gallery |Google+|  :  |Blog| |Instragram| |Youtube|
ภาระที่ได้รับมอบหมาย : Admin1
 
นายเชิดชัย  รักษาอินทร์
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ  
วุฒิการศึกษา :  กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา-บริหารการศึกษา)
สถานที่ทำงาน :  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ติดต่อ :  Mail ; chThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Tel : 081-600-3317, 
Social Media : Facebook : @เชิดชัย เชิดชัย Twitter : -  Gallery |Google+|  :  |Blog| |Instragram| |Youtube|
ภาระที่ได้รับมอบหมาย : Admin2
 
นายนิรัญ  ขุมทอง
ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  วิทยฐานะชำนาญการ   
วุฒิการศึกษา :  ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
สถานที่ทำงาน :  กลุ่มอำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ติดต่อ :  Mail ; xxxxxxThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Tel : 081-725-8862, 
Social Media : Facebook : @ประถมบุรีรัมย์ สี่  Twitter : -   Gallery |Google+|  :  |Blog| |Instragram| |Youtube|
ภาระที่ได้รับมอบหมาย : Admin3
   
ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาขาคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา :  ศษ.บ.(การประถมศึกษา)/วท.บ.(สัตวบาล) /ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)/
ศษ.ม.(การประถมศึกษา)/ ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (การศึกษาและจัดการภูมิปัญญา)
  
สถานที่ทำงาน :  โรงเรียนบ้านทุ่งวัง กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ติดต่อ :  Mail ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Tel : 0872458534,
Social Media : Facebook : dr.suwat  Website :  |http://www.drsuwat.net/
|  Gallery |Google+|  :  |Blog
| |Line : ID : suwat6811| |Youtube|
ภาระที่ได้รับมอบหมาย : Admin4
นายปรัชญา พลพุฒินันท์
ตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ค.บ. (การประถมศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 2) ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนวัดโพธิ์ กลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 3 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ติดต่อ :  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Tel : 0872407899,
Facebook : facebook.com/pc.pratya   Website : http://pratya789.net  ID Line : pratya789.net
Google+ : https://plus.google.com/u/0/+PratyaPhonphutthinan/about
ภาระที่ได้รับมอบหมาย : Admin5
นายทานิน จันทะขาล

ตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ค.บ.(การประถมศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 1) ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนวัดวนาสันต์ กลุ่มโรงเรียนบ้านใหม่ 1สพป.บุรีรัมย์ เขต 4


ติดต่อ :  Mail ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Tel : 0899473325
Facebook : @Thepthanin  Twitter : @thepthanin  Google+ :  Blog
ภาระที่ได้รับมอบหมาย : Admin6
 


หน้าที่

1.  ดูแลระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์ทั้งหมด (Corefile, Database, Components, Plugin, Module)
2.  ตรวจสอบข่าวสาร ข้อมูล/ข้อผิดพลาดในเว็บไซต์
3.  เขียน/นำเสนอข่าว/บทความต่าง ๆ
4.  บันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ
5.  อื่น ๆ